Thực tập phương án phối hợp chữa cháy tại Trung Tâm Kiểm soát Tiếp cận - Tại sân Đà Nẵng năm 2023