Tiếp cận sâu kỹ năng quản lý và viết tin, bài cho báo điện tử