Tiếp nhận quyền quản lý điều hành phần phía nam Vùng thông báo bay Hồ Chí Minh- Thời khắc lịch sử của Hàng không Việt Nam