Tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn kỹ thuật phục vụ điều hành bay