Tiếp và làm việc với đoàn Quản lý bay Lào về Dịch vụ Khí tượng Hàng không