Chương trình Tết Trung Thu cho con CB-CNV của Tổng công ty tại ba miền Bắc – Trung - Nam