Đoàn Thanh niên VATM: Phát động triển khai cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone – Truy vết tiếp xúc và các công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới