Tổ chức thành công Hội nghị công tác tổ chức cung cấp dịch vụ thông tin, dẫn đường, giám sát năm 2018