Tổ chức triển khai khóa đào tạo, huấn luyện cơ bản về SMS tại Trung Tâm Hiệp đồng điều hành bay