Tôi điều hành chuyến bay thứ 700.000 an toàn, điều hoà, hiệu quả!