Tổng công ty Quản lý bay tiếp tục đầu tư hiện đại hóa các hệ thống thiết bị quản lý bay, thực hiện lộ trình hội nhập quốc tế