Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam ban hành Quy chế dân chủ cơ sở