Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chuẩn bị phương án dự phòng cho ACC Hà Nội (mới) và ACC Hồ Chí Minh.