Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam được biểu dương tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải