Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam - một năm vượt khó thành công