Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tham gia Diễn tập quốc tế ASEAN - Nhật Bản 2020