Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế