Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức Hội nghị Hàng không - Quân sự