Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức Hội thảo công tác đào tạo, huấn luyện năm 2023