Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam: trao quyết định bổ nhiệm cán bộ