Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Công ty TNHH một thành viên Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam ký kết Quy chế phối hợp