Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Tổng công ty đặc biệt