Tổng Giám đốc Đinh Việt Thắng vừa ký quyết định khen thưởng đột xuất