Tổng Giám đốc khen thưởng các đơn vị trong công tác điều hành bay.