Tổng Giám đốc kiểm tra công trình dự án Đài Kiểm soát không lưu Phù Cát và Trạm radar thứ cấp Quy Nhơn