Tổng giám đốc kiểm tra và chúc Tết khu vực đài chỉ huy Nội Bài