Tổng Giám đốc phổ biến, quán triệt Quy chế Trả lương, trả thưởng mới tại Công ty Quản lý bay miền Nam