Tổng giám đốc: “Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ dự án ATCC/HAN”