Tổng Giám đốc tham dự Đại hội đồng ICAO lần thứ 39 tại Ca-na-đa