Tổng giám đốc yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hành tiết kiệm trong sử dụng kinh phí đi công tác