Tổng giám đốc yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam