Trung tâm Đào tạo- Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay 5 năm xây dựng và phát triển