Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay sau 2 năm thành lập