Trung tâm Đào tạo- Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay sơ kết 6 tháng đầu năm 2018