Trung tâm Đào tạo - Huấn luyên nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2018