Trung tâm Hiệp đồng điều hành bay tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2015