Trung tâm Khí tượng hàng không hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn