Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn