Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không tham gia diễn tập vận hành cơ chế TKCN hàng không hàng hải năm 2022