Trung tâm Quản lý luồng không lưu hợp tác với công ty Metron Aviation tổ chức khóa học giới thiệu về Quản lý luồng không lưu