Trung tâm Quản lý luồng không lưu ký kết văn bản hiệp đồng với Công ty cổ phần Hàng không Jestar Pacific Airlines