Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019 và ký giao ước thi đua