Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3