Trung tâm TBTTHK: Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022