Từ ngày 1/10/2013 sẽ áp dụng Văn phòng điện tử “Portal Office” trong toàn Tổng công ty