Từ ngày 12-12-2013: Việt Nam sẽ chính thức áp dụng ADS-B