Tuyên truyền văn hóa an toàn: Tuân thủ thực hiện các quy trình, quy định trong công tác bảo đảm hoạt động bay