Tuyển tự vệ Tổng công ty tham dự Hội thao Quốc phòng quận Long Biên năm 2013