Vai trò của ngành quản lý bay trong bảo vệ môi trường