VATM ban hành chỉ thị tăng cường phòng, chống dịch COVID-19